top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN COLLIANT

 

 Definities

 1. Colliant: Colliant BV, gevestigd te Naarden onder KvK nr. 73858706.

 2. Klant: degene met wie Colliant een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Colliant en klant samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Colliant.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Colliant zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 30 kalenderdagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Colliant zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Colliant slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Colliant hanteert zijn in euro’s, zijn  exclusief btw.

 2. Alle prijzen op die Colliant hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Colliant te allen tijde wijzigen.

 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Colliant vastgesteld op grond van de werkelijk besteedde uren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs is afgesproken.

 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Colliant, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Colliant een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 6. Colliant heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 7. Voorafgaand aan de ingang ervan, zal Colliant prijsaanpassingen vroegtijdig meedelen aan de klant.

 8. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Colliant op te zeggen, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Alle facturen zullen door de klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke aan specifieke condities zal de klant binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

 2. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan zal de klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

 3. Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag en wettelijke rente tevens gehouden zal zijn de redelijke kosten die Colliant gemaakt heeft ter verkrijging van voldoening buiten rechte te vergoeden, alsmede de gerechtelijke kosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Colliant zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Colliant op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Colliant, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Colliant te betalen.

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Colliant enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Colliant voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Colliant heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Colliant tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Colliant tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Colliant.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Colliant de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Colliant redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 5. Informatie vertrekt door de klant, wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt.

 

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Colliant en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend verlengd voor eenzelfde termijn, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt voor ingang van de nieuwe termijn met inachtneming van een periode van 3 maanden.

 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Colliant schriftelijk in gebreke stellen. 

 4. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

 

Intellectueel eigendom

 1. Colliant behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Colliant (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Colliant tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Colliant geleverde diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Colliant verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Colliant daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Colliant in staat is hierop adequaat te reageren.

 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Colliant gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk of elektronisch kenbaar te maken aan Colliant.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Colliant ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Colliant een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Colliant verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Colliant

 1. Colliant is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Colliant aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Colliant is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Colliant aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Colliant vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

  

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Colliant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Colliant niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Colliant in verzuim is.

 3. Colliant heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Colliant kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Colliant in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Colliant kan worden toegerekend in een van de wil van Colliant onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Colliant kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Colliant één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Colliant er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Colliant is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Colliant is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Colliant zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Colliant.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Colliant bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Colliant is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 1 september 2020.

bottom of page